วันศุกร์, สิงหาคม 19, 2548

เบื่อ default shell ของ sol

เนื่องจากตัวเองถนัด bash มากกว่า ksh ทุกครั้งที่ไปทำเครื่องไหน ต้องไปนั่งแก้มาเป็น bash ทุกครั้ง หลายๆ ครั้งที่ต้อง set เพิ่มเติม และหลายครั้งที่จำไม่ได้ จดไว้กันลืมดีกว่า

file: /etc/profile
PS1='\[\033[01;31m\]\h \[\033[01;34m\]\W \$ \[\033[00m\]'
PS2='> '
PS4='+ '
IFS=$' \t\n'
MANPATH=/usr/local/share/man:/usr/local/man:$MANPATH

alias rm='rm -i'
alias mv='mv -i'
alias cp='cp -i'
alias ls='ls --color -a'
alias ll='ls -l'หมายเหตุ
config ใน profile บาง command และ parameter บางอันไม่สามารถใช้ได้หาก coreutil ไม่ใช่ของ gnu ซึ่งสามารถหาได้จาก Sun Freeware ใช้แล้วความสะดวกในการทำงานที่เหมือนบน linux จะกลับมาหา

ปล. อย่าลืมบางครั้ง คำสั่ง su อาจจะก่อเกิดปัญหาได้ให้ทำการ mv เป็นชื่ออื่นซะก่อน

ไม่มีความคิดเห็น: